Ứng dụng GIS và ALES đánh giá thích nghi cây mía tại tỉnh Long...

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh Nguồn: Nguyễn Quỳnh Anh - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông...

Tác giả: Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên - Nguồn: Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại...

Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực...

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Tuyền Nguồn: Ngô Thị Ngọc Tuyền - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm TP....

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng...

Tác giả: Lê Thị Dung Nguồn: Lê Thị Dung - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng...

Tác giả: Dương Đặng Minh Phước Nguồn: Dương Đặng Minh Phước - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống: Áp dụng thí...

Tác giả: Đỗ Thế Dũng Nguồn: Đỗ Thế Dũng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP....