Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh...

Tác giả: Trịnh Ngọc Anh Thư Nguồn: Trịnh Ngọc Anh Thư - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Đánh giá thích nghi tự nhiên cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại...

Tác giả: Trần Thị Mỹ Duyên Nguồn: Trần Thị Mỹ Duyên - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro...

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học...

Tác giả: Nguyễn Lê Tấn Đạt Nguồn: Nguyễn Lê Tấn Đạt - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh...

Tác giả: Trần Thị Phương Dung Nguồn: Trần Thị Phương Dung - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...

Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng trang web hỗ trợ cung...

Tác giả: Nguyễn Đăng Phương Thảo Nguồn: Nguyễn Đăng Phương Thảo - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông...