Cách Khai báo VN 2000, UTM trong QGIS

Đối với từng khu vực, tỉnh sẽ ứng với một múi, hệ tọa độ khác nhau, vậy nên khi sử dụng QGIS hay bất kỳ phần mềm nào chúng ta cần khai báo với từng địa điểm bản đồ phù hợp theo công thức sau

Hệ VN2000 cho từng tỉnh

CODE:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.5 +k=0.9996 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Chú ý : 106.5 là các bạn thay kinh tuyến trục của từng tỉnh bạn làm nhé.

Hệ UTM

CODE:
+proj=utm +zone=48 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Chú ý: thay múi 48 bằng các múi tương ứng tại tỉnh mình nhé

Hệ long/ lat

CODE:
+proj=longlat +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs

Hệ UTMVN 2000 7 thông số

CODE:
+proj=utm +zone=48 +ellps=WGS84 +towgs84=-191.90441429,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,0.01975479,-0.00427372,0.252906278 +units=m +no_defs

Hệ UTMVN2000 3 thông số

CODE:
+proj=utm +zone=48 +ellps=WGS84 +towgs84=-191.90441429,-39.30318279,-111.45032835,0,0,0,0 +units=m +no_defs

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here