Tác giả : Hoàng Đăng Nguyễn

Nguồn : Hoàng Đăng Nguyễn – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp tiếp cận của đề tài là tích hợp phần mềm ArcGIS với phần mềm ArcGIS Diagrammer và phần mềm Bentley WaterGEMS V8i trong quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước. Theo đó, phần mềm ArcGIS Diagrammer có chức năng xây dựng cấu trúc dữ liệu, làm nền tảng để thiết lập cơ sở dữ liệu chuẩn cho mạng lưới cấp nước tại Phường 1, Thành phố Đà Lạt. Phần mềm ArcGIS được sử dụng để quản lý thông tin thuộc tính của các đối tượng trong mạng lưới, hỗ trợ quá trình quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước. Phần mềm Bentley WaterGEMS V8i có chức năng xây dựng mạng lưới và tính toán thông số áp lực nước trong mạng.

Kết quả thu được từ khóa luận là cấu trúc dữ liệu được xây dựng bằng phần mềm ArcGIS Diagrammer, bao gồm đầy đủ thông tin về các đối tượng trong mạng lưới cấp nước, thể hiện rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, đồng thời quy định rõ miền giá trị hợp lệ cho từng trường thuộc tính xác định. Dựa vào cấu trúc này và phần mềm ArcGIS, xây dựng được cơ sở dữ liệu chuẩn cho mạng lưới cấp nước tại Phường 1, Thành phố Đà Lạt. Thiết lập được Geometric Network cho mạng lưới cấp nước, phục vụ quá trình quản lý và vận hành mạng lưới. Khả năng hỗ trợ quản lý tài sản của GIS, được thể hiện qua kết quả quá trình truy vấn thông tin qua lại giữa các đối tượng trong mạng lưới, dựa trên mối quan hệ được thiết kế trong cấu trúc cơ sở dữ liệu. Kết quả tích hợp giữa phần mềm Bentley WaterGEMS V8i và phần mềm ArcGIS khi giải quyết vấn đề tính toán áp lực nước trong mạng lưới, đã chứng minh được hiệu quả của cơ sở dữ liệu được xây dựng theo một cấu trúc chuẩn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các phần mềm khác nhau trong quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước, nhằm tận dụng hết các thế mạnh của từng phần mềm vào một mục đích chung, đem lại hiệu quả kinh tế cao và dễ dàng áp dụng vào đời sống thực tế

Nội dung :

1: MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.3 Nội dung nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu:

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài3

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1. Đặc điểm của khu vực nghiên cứu4

2.1.1 Vị trí địa lý

2.1.2 Hiện trạng cấp nước tại Phường 1 Thành phố Đà Lạt

2.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

2.2.1 Phần mềm ứng dụng

2.2.1.1 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.2.1.1.1 Lịch sử phát triển

2.2.1.1.2 Các thành phần

2.2.1.1.3 Topology

2.2.1.1.4 Geometric Network

2.2.1.1.5 Các thành phần cấu thành CSDL

2.2.1.2 Phần mềm ArcGIS Diagrammer

2.2.1.3 Phần mềm Bentley WaterGEMS

2.2.2 Mạng lưới cấp nước

2.2.2.1 Định nghĩa các đối tượng trong mạng lưới cấp nước

2.2.2.2 Các yếu tố thủy lực trong mạng cấp nước

2.3. Tình hình nghiên cứu quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước

2.3.1 Nghiên cứu trên thế giới

2.3.2 Nghiên cứu trong nước

3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Phương tiện nghiên cứu

3.2 Lược đồ phương pháp nghiên cứu

3.2 Xây dựng cấu trúc CSDL

3.3 Tạo CSDL địa lý (Geodatabase)

3.3.1 Thu thập, xử lý dữ liệu

3.3.1.1 Dữ liệu đường ống

3.3.1.2 Dữ liệu bể chứa nước

3.3.1.3 Dữ liệu điểm đấu nối

3.3.1.4 Dữ liệu Bơm

3.3.1.5 Dữ liệu van

3.3.1.6 Dữ liệu đồng hồ

3.3.2 Thiết lập CSDL

3.4 Quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước

3.5 Tính toán áp lức nước trong mạng lưới

4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Cấu trúc CSDL mạng lưới cấp nước

4.2 Cơ sở dữ liệu mạng lưới cấp nước

4.3 Quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước

4.3.1 Hỗ trợ quản lý tài sản

4.3.2 Quản lý và vận hành mạng lưới

4.4 Áp lực nước trong mạng lưới

5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Xem thêm tại : 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here