Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

Tác giả : Huỳnh Thanh Trúc

Nguồn: Huỳnh Thanh Trúc – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre” đã đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10/03/2016 đến ngày 01/06/2016 với dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và dữ liệu địa chính tại thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre.

Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS trên nền tảng công nghệ SVG, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, CSS, JavaScript, HTML, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL. Đề tài tiến hành thu thập, phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất và thông tin thửa đất.

Đề tài đã đạt được kết quả cụ thể:

  • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL/PostGIS.
  • Hoàn thành việc thiết kế chức năng và thiết kế giao diện trang WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất.
  • Xây dựng thành công trang WebGIS với các chức năng hiển thị thông tin hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, tìm kiếm thông tin thửa đất, nhận diện thửa đất trên bản đồ, truy xuất thông tin quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa đất, tương tác với bản đồ (xem toàn màn hình, phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển), hiển thị bản đồ theo tuỳ chọn. Hỗ trợ quản lý nhƣ cập nhật, thêm, xoá, sửa dữ liệu.

Nội dung:

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

  1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Địa hình

2.2.2. Khí hậu

2.2.3. Thuỷ văn

2.2.3.1. Đặc điểm sông ngòi

2.2.3.2. Lưu lượng dòng chảy

2.2.4. Thổ nhưỡng

2.3. Đặc điểm kinh kinh tế – xã hội

2.3.1. Về kinh tế

2.3.2. Về xã hội

2.4. Hiện trạng sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trong tƣơng lai

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015

2.4.2. Định hướng sử dụng đất trong tương lai

2.4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

2.4.2.2. Định hướng phát triển không gian của thành phố Bến Tre

  1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Tổng quan về sử dụng đất

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Hệ thống phân loại sử dụng đất

3.2. Tổng quan về WebGIS

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

3.2.2.1. Kiến trúc

3.2.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.2.3. Tiềm năng của WebGIS

3.2.4. Các công nghệ có liên quan đến WebGIS

3.2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS

3.2.4.2. Công nghệ SVG3.

2.4.3. Ngôn ngữ lập trình PHP

3.2.4.4. HTML

3.2.4.5. CSS 3.2.4.6. JavaScript3.

2.4.7. Ajax

3.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

3.3.1. Trên thế giới

3.3.2. Ở Việt Nam

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Tiến độ thực hiện

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

4.2.1. Dữ liệu thu thập

4.2.2. Xử lý dữ liệu

4.2.2.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.2.2.2. Bản đồ địa chính

4.2.2.3. Dữ liệu tổng hợp bản đồ sử dụng đất năm 2015 và năm 2020

4.3. Phân tích hệ thống và xây dựng CSDL

4.3.1. Phân tích hệ thống

4.3.2. Xây dựng CSDL

4.3.3. Mô tả cấu trúc các bảng dữ liệu

4.4. Thiết kế trang web

4.4.1. Thiết kế chức năng

4.4.1.1. Chức năng cho ngƣời quản trị

4.4.1.2. Chức năng cho ngƣời dùng

4.4.2. Thiết kế giao diện

4.4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng

4.4.2.2. Thiết kế giao diện người quản trị

4.5. Xây dựng trang WebGIS

4.5.1. Sơ đồ tổ chức trang web

4.5.2. Mô tả sơ đồ tổ chức trang web

  1. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

5.1. Kết quả

5.2. Giao diện trang Web cho ngƣời dùng

5.2.1. Giao diện trang chủ

5.2.2.1. Giao diện chức năng hiển thị bản đồ

5.2.1.2. Giao diện chức năng tìm kiếm

5.2.2. Giao diện trang giới thiệu

5.2.3. Giao diện trang phản hồi

5.3. Giao diện trang web cho ngƣời quản lý

5.3.1. Giao diện đăng nhập

5.2.2. Giao diện trang quản lý thêm mới điểm

5.2.3. Giao diện trang quản lý cập nhật thông tin

  1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trang web demo: http://test.hcmuaf.edu.vn/thanhtruc/

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here