Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS

Tác giả: Dương Đặng Minh Phước

Nguồn: Dương Đặng Minh Phước – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Phương pháp tiếp cận của đề tài là tích hợp công nghệ GIS với các mô hình tính toán thủy lực HEC-RAS với sự hỗ trợ của công cụ HEC-GeoRAS đƣợc tích hợp trong phần mềm ArcMap. Theo đó, công nghệ GIS sẽ được áp dụng để biên tập cơ sở dữ liệu cho mô hình HEC-RAS tính toán, mô phỏng hoạt động của lũ theo độ sâu mặt nƣớc, diện ngập. Sau quá trình tính toán của mô hình HEC-RAS, các kết quả sẽ đƣợc chuyển ngược lại GIS bằng sự hỗ trợ của công cụ HEC-GeoRAS và GIS sẽ dùng các số liệu đó để thành lập bản đồ mô phỏng ngập lụt.

Kết quả đạt được của tiểu luận là thành lập đƣợc bản đồ ngập lụt của khu vực hạ lưu lưu vực sông Đắk Bla trong tháng 9 và 10 năm 2009 với độ biến thiên của lũ theo ngày và thể hiện đƣợc các thông tin đặc trƣng của lũ về diện ngập, độ sâu mặt nƣớc, tốc độ dòng chảy. Kết quả đạt đƣợc sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống lụt bão, quy hoạch để chống lại thiên tai trong khu vực. Bên cạnh đó, cũng đã chứng mình cách tiếp cận tích hợp công nghệ GIS và các mô hình thủy lực như HEC-RAS là phương pháp hiện đại, có hiệu quả cao, phù hợp với lƣu vực sông Đắk Bla và là nền tảng cho nhiều nghiên cứu trong tương lai.

Nội dung:

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tà

i2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.1.1. Vị trí địa lí 2.1.2. Địa hình

2.1.3. Khí hậu

2.1.4. Thủy văn

2.1.5. Kinh tế xã hội

2.1.6. Tình hình ngập lụt

2.2. Tổng quan GIS

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Thành phần của GIS

2.2.3. Chức năng của GIS

2.3. Mô phỏng ngập lụt

2.3.1. Lũ lụt

2.3.2. Bản đồ ngập lụt

2.4. Mô hình thủy lực HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS

2.4.1. Mô hình thủy lực HEC-RAS

2.4.2. Công cụ HEC-GeoRAS

2.5. Tình hình nghiên cứu mô phỏng ngập lụt trong và ngoài nƣớc

2.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới

2.5.2. Nghiên cứu tại Việt Nam

  1. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP

3.1. Thu thập dữ liệu

3.1.1. Tài liệu mô hình số độ cao (DEM

3.1.2. Tài liệu thủy văn

3.1.3. Dữ liệu sử dụng đất

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 3.2.1. Sơ đồ tiến trình thực hiện

3.2.2. Biên tập dữ liệu đầu vào cho HEC-RAS sử dụng HEC-GeoRAS

3.2.3. Tính toán thủy lực trong HEC-RAS

3.2.4. Thành lập bản đồ ngập lụt trong HEC-GeoRAS

  1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

    Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here