Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng trang web hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Đăng Phương Thảo

Nguồn: Nguyễn Đăng Phương Thảo – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Vấn nạn ùn tắc giao thông đang là vấn nạn nghiêm trọng cần phải giải quyết đối với các khu đô thị lớn ở nước ta, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, dịch vụ Google Maps đã cung cấp dịch vụ thông tin giao thông qua bản đồ cho nhiều thành phố lớn trên thế giới. Ở Việt Nam, mặc dù vấn đề ùn tắc giao thông đang rất cấp thiết nhưng chưa có dịch vụ nào tương tự. Tôi xin đề xuất đề tài khóa luận là “Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu của khóa luận là mô phỏng giải pháp cung cấp thông tin giao thông thông qua dịch vụ Google Maps API và các thiết bị di động kết nối Internet. Giải pháp đƣợc chọn là kết hợp Web Server chạy trên nền ASP.NET và các trình duyệt chạy trên thiết bị di động.

Nội dung :

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Giới hạn của đề tài

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.4. Hƣớng tiếp cận của đề tài

  1. TỔNG QUAN

2.1. Khu vực nghiên cứu

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Khí hậu, thời tiết

2.1.3. Kinh tế – Xã hội

2.1.4. Giao thông vận tải

2.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Lịch sử hình thành GIS

2.2.3. Thành phần của GIS

2.2.4. Dữ liệu địa lý trong GIS

2.2.5. Chức năng của GIS

2.3. WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng

2.3.1. Bản đồ – Cách biểu diễn thế giới thực

2.3.1.1. Khái niệm về bản đồ

2.3.1.2. Cơ sở toán học cho bản đồ

2.3.1.3. Các phƣơng pháp thể hiện bản đồ

2.3.2. Giới thiệu về WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng

2.3.2.1. Khái niệm WebGIS

2.3.2.2. Kiến trúc WebGIS

2.3.2.3. Cấu trúc triển khai

2.3.2.4. Chiến lược phát triển

2.4. Dịch vụ Google Maps API

2.4.1. Khái niệm về Google Maps API

2.4.2. Một số ứng dụng có thể xây dựng

2.4.3. Cách sử dụng và phát triển công nghệ

2.5. ASP.NET

  1. BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ÙN TẮC GIAO THÔNG

3.1. Khảo sát hiện trạng

3.1.1. Giới thiệu bài toán giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông

3.1.2. Dữ liệu ùn tắc giao thông

3.1.2.1. Hình thức lưu trữ

3.1.2.2. Cập nhật thông tin dữ liệu

3.1.3. Hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông

3.1.3.1. Quy trình hoạt động

3.1.3.2. Thông tin ùn tắc

3.2. Phân tích và xác định yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu ngƣời dùng

3.2.2. Yêu cầu hệ thống

3.3. Các vấn đề trong bài toán cung cấp thông tin giao thông

3.3.1. Thể hiện bản đồ

3.3.2. Cập nhật thông tin giao thông trực tiếp

3.3.3. Hiển thị thông tin giao thông

  1. XÂY DỰNG WEBSITE

4.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

4.2. Xây dựng mô hình các chức năng

4.2.1. Xác định tác nhân (Actor) và ca sử dụng (Use case)

4.2.1.1. Tác nhân

4.2.1.2. Ca sử dụng

4.2.2. Mô hình ca sử dụng

4.2.3. Đặc tả mô hình ca sử dụng

4.2.3.1. Di chuyển bản đồ

4.2.3.2. Phóng to, thu nhỏ bản đồ

4.2.3.3. Xem tin tức giao thông

4.2.3.4. Tìm kiếm thông tin đường đi

4.2.3.5. Cập nhật thông tin giao thông

4.2.3.6. Xem thông tin giao thông

4.2.3.7. Xem hình ảnh giao thông

4.2.3.8. Định vị vị trí địa lý

4.2.4. Thiết kế một số màn hình chính

4.2.4.1. Màn hình chính của trang WebGIS

4.2.4.2. Màn hình trang tìm kiếm thông tin đường đi

4.2.4.3. Màn hình cập nhật thông tin giao thông

4.2.4.4. Màn hình hiển thị thông tin giao thông

4.2.4.5. Màn hình hiển thị hình ảnh giao thông

4.2.4.6. Màn hình định vị vị trí địa lý

  1. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

5.1. Cài đặt

5.1.1. Cài đặt Server

5.1.2. Cài đặt Client

5.1.3. Xây dựng bảng CSDL

5.1.3.1. Bảng CSDL thông tin giao thông cập nhật

5.1.3.2. Bảng CSDL thông tin định vị

5.2. Thử nghiệm

Xem thêm tại: 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here