Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020

Tác giả: Trịnh Ngọc Anh Thư

Nguồn: Trịnh Ngọc Anh Thư – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Tiểu luận tốt nghiệp “Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020” được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2016. Với mục tiêu đánh giá tình hình SDĐ tại huyện Tân Trụ năm 2010 và năm 2015, thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015, áp dụng chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020.

Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu cần thu thập dữ liệu, biên tập bản đồ hiện trạng tại các thời điểm 2010 và 2015, trên cơ sở đó ứng dụng chuỗi Markov đánh giá xu hướng biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015. Bên cạnh đó đề tài còn tiến hành dự báo xu hướng biến động của các loại hình sử dụng đất đến năm 2020.

Các kết quả đạt được của đề tài bao gồm: thành lập được bản đồ HTSDĐ 2 thời điểm. Năm 2010 với 8 loại hình SDĐ: SXN, NTS, OTC, CDG, TTN, NTD, SMN và BCS. Năm 2015 cũng với 8 loại hình SDĐ nhưng có sự khác biệt là BCS không còn đồng thời xuất hiện loại hình SDĐ mới là NKH, các loại hình còn lại tương tự như HTSDĐ năm 2010. Kết quả đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 cho thấy diện tích SXN và OTC giảm, diện tích NTS, CDG và SMN tăng, các loại hình SDĐ khác như TTN, NTD diện tích cũng tăng nhưng không đáng kể. Áp dụng chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020 đạt được kết quả là diện tích SXN, OTC giảm, bên cạnh đó diện tích các loại hình SDĐ khác như NTS, NKH, CDG, TTN, NTD và SMN đều tăng.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự chuyển đổi của các loại hình SDĐ, chuỗi Markov cho thấy xu hướng biến động của các loại hình một cách khách quan, giúp địa phương có cái nhìn khách quan trong quy hoạch SDĐ.

Nội dung:

1: MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

  1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Khái quát biến động SDĐ

2.1.1. Biến động SDĐ

2.1.2. Dự báo xu thế biến động SDĐ

2.2. Khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.2. Quỹ đất và cơ cấu đất

2.2.3. Điều kiện kinh tế – xã hội

2.3. Ứng dụng GIS và chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ

2.3.1. Giới thiệu GIS và chuỗi Markov

2.3.2. Ứng dụng GIS và chuỗi Markov

3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Lược đồ phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Xử lý dữ liệu

3.2.2. Thành lập bản đồ và ma trận biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015

3.2.3. Xác định sự thay đổi các kiểu SDĐ dựa trên cơ sở của mô hình Markov Chain

3.2.4. Ứng dụng mô hình toán học để dự báo sự thay đổi các kiểu SDĐ trong

tương lai

4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Đánh giá HTSDĐ năm 2010

4.2. Đánh giá HTSDĐ năm 2015

4.3. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015

4.3.1. Đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 theo quy mô toàn huyện

4.3.2. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015

4.4. Dự báo xu thế biến động SDĐ dựa trên chuỗi Markov

4.5. So sánh

4.5.1. So sánh kết quả đánh giá biến động với kết quả kiểm kê

5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here