Tích hợp bài toán AHP (Analytic Hierarchy process) chuẩn hóa vector vào phần mên Arcgis

Tác giả: Phan Danh Đức
Nguồn: Phan Danh Đức – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:
Đề tài nghiên cứu “Tích hợp bài toán AHP chuẩn hoá vector vào phần mềm
ArcGis” được làm và hoàn thành tại trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí
Minh, thời gian từ 01/04 đến 01/07/2011.
Nội dung nghiên cứu:
– Tìm hiểu hệ hỗ trợ ra quyết định DSS (Decision Support Systems) và lý thuyết
về AHP chuẩn hoá vector.
– Tìm hiểu ứng dụng của bài toán AHP chuẩn hoá vector
– Tìm hiểu phần mềm ArcGis và Visual Basic for Applications (VBA)
Trên nền tảng đó tích hợp bài toán AHP chuẩn hoá vector vào phần mềm ArcGis.
Kết quả thu được:
– Báo cáo trình bày nội dung đề tài.
– Tích hợp bài toán AHP chuẩn hoá vector vào phần mềm ArcGis.
– Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng.
– Ứng dụng được một phần kiến thức trong quá trình học tập vào thực tế.
Nội dung:
Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Nội dung thực hiện1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Giới hạn đề tài
Chương 2
TỔNG QUAN
2.1. Giới thiệu Decision Support Systems và Analytic Hierarchy Process chuẩn hoá
vector2.1.1. Decision Support Systems – DSS
2.1.1.1. Thế nào là ra quyết định
2.1.1.2. Hệ hỗ trợ ra quyết định
2.1.2. Analytic Hierarchy Process chuẩn hoá vector
2.2. Tìm hiểu phần mềm ArcGis và Visual Basic for Applications
2.2.1. Tìm hiểu về phần mềm ArcGis
2.2.1.1. Hệ thống thông tin địa lý GIS
2.2.2.2. Tìm hiểu về phần mềm ArcGis
2.2.3. Tìm hiểu về Visual Basic for Application
2.3. Một vài nghiên cứu ứng dụng tính toán hệ hỗ trợ ra quyết định
2.3.1. Phần mềm Make it Rational
2.3.2. Phần mềm DecisionPad v3
Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tìm hiểu bài toán AHP chuẩn hoá vector
3.2. Thiết kế hệ thống
3.2.1. Sơ đồ thuật toán
3.2.2. Sơ đồ thuật giải
3.3.1. Nhập tên từng nhân tố
3.3. 2. Nhập giá trị cho ma trận ý kiến chuyên gia
3.3.3. Sửa các giá trị ma trận ý kiến chuyên gia
3.3.4. Kết quả
CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1.Kết luận
4.2.Kiến nghị
Tài liệu tham khả
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm tại: 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here