Đánh giá thích nghi tự nhiên cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum

Tác giả: Trần Thị Mỹ Duyên

Nguồn: Trần Thị Mỹ Duyên – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Khóa luận tốt nghiệp “Đánh giá thích nghi nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum” được thực hiện trong khoảng tháng 03/2016 đến tháng 05/2016, tại trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp tiếp cận của đề tài là ứng dụng phương pháp đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp đánh giá đất đai của FAO (1976) để đánh giá thích nghi cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum bao gồm: cây cao su, cà phê, tiêu và điều.

Kết quả đạt được của khóa luận là bản đồ thích nghi đất đai cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích vùng nghiên cứu là 969.142,93 ha.Trong đó, cây cao su chỉ có mức thích nghi S3 với 126.246,26 ha (chiếm 13,3%) và diện tích N là 833.479,74 ha (chiếm 86%), tương tự đối với cây cà phê cũng có 2 mức thích nghi S3 và N lần lượt là 10,36% và 88,67% (cà phê vối), 12,95% và 86% (cà phê chè). Riêng cây tiêu và điều chỉ có một cấp thích nghi N với các yếu tố hạn chế về thổ nhưỡng, địa hình. Từ kết quả phân vùng thích nghi cho nhóm cây công nghiệp lâu năm nêu trên, nhận thấy địa bàn tỉnh Kon Tum thích nghi kém đối với nhóm cây này. Do khu vực nghiên cứu bị hạn chế bởi khá nhiều yếu tố như thổ nhưỡng (loại đất, thành phần cơ giới, tầng dày, độ cao, độ dốc) và các yếu tố khí hậu (lượng mưa, số tháng khô hạn). Từ những hạn chế đó, đề tài đã tìm hiểu, phân tích đề xuất các biện pháp khắc phục, cải tạo đất đai nhằm nâng cao khả năng thích nghi cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum.

Nội dung:

  1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Tổng quan về nhóm cây công nghiệp lâu năm

2.1.1. Cây cà phê

2.1.2. Cây cao su

2.1.3. Cây điều

2.1.4. Cây tiêu

2.2. Tổng quan về tỉnh Kon Tum

2.2.1. Vị trí địa lí 2.2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.3. Điều kiện kinh tế

2.3. Đánh giá đất đai

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Cấu trúc phân loại khả năng thích nghi đất đai FAO (1976)

2.3.3. Phương pháp đánh giá đất đai tự nhiên

2.4. Tình hình nghiên cứu

2.4.1. Trong nước

2.4.2. Trên thế giới

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu

3.2. Phương pháp

3.3. Lựa chọn tính chất đất đai

3.4. Bản đồ đơn tính

3.4.1. Loại đất

3.4.2. Độ dốc

3.4.3. Độ cao

3.4.4. Tầng dày

3.4.5. Thành phần cơ giới

3.4.6. Khả năng tưới

3.4.7. Lượng mưa

3.4.8. Độ ẩm

3.4.9. Các yếu tố khí tượng khác

3.5. Phân cấp thích nghi đất đai

3.6. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

  1. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

4.1. Bản đồ thích nghi đất đai

4.1.1. Bản đồ thích nghi cây cao su

4.1.2. Bản đồ thích nghi cây cà phê

4.1.3. Bản đồ thích nghi cây tiêu

4.1.4. Bản đồ thích nghi cây điều

4.2. Đánh giá thực trạng gieo trồng nhóm cây công nghiệp lâu năm theo mức thích nghi tự nhiên

4.3. Đề xuất các biện pháp cải tạo đất đai

  1. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

    Xem thên tại:

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here