Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả:  Lê Văn Sony

Nguồn: Lê Văn Sony – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” được tiến hành tại Phòng kỹ thuật – Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện từ ngày 25 tháng 01 năm 2013 đến ngày 25 tháng 05 năm 2013. Đề tài thực hiện theo trình tự sau:

– Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

– Thiết kế giao diện và đưa cơ sở dữ liệu hiển thị lên nền web bằng công nghệ mã nguồn mở GeoServer, thư viện OpenLayers, các ngôn ngữ lập trình HTML, JavaScript.

– Ứng dụng thư viện thao tác với GeoServer tạo kiểu hiện thị (style) cho các lớp dữ liệu.

– Chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu thuộc tính trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Java.

Kết quả thu được:

– Xây dựng WebGIS thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều chức năng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

– Báo cáo và trình bày nội dung đề tài.

Nội dung:

1 MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết

1.2. Mục tiêu đề tài

1.3. Giới hạn và phạm vi đề tài

2 TỔNG QUAN

2.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Tổng quan về kiến trúc WebGIS

2.3. Giới thiệu công nghệ mã nguồn mở GeoServer và thư viện mã nguồn mở OpenLayers

2.3.1. Công nghệ mã nguồn mở GeoServer

2.3.2. Thư viện mã nguồn mở OpenLayers

2.4. Các ngôn ngữ lập trình HTML, Java, JavaScript

2.4.1. Ngôn ngữ HTML

2.4.2. Ngôn ngữ Java

2.4.3. Ngôn ngữ JavaScript

2.5. Tình hình phát triển WebGIS trên thế giới và Việt Nam

3 DỮ LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1 Dữ liệu

3.2. Nội dung, đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Chức năng của WebGIS

3.2.2. Cấu trúc của hệ thống WebGIS bằng công nghệ GeoServer

3.2.3. Các bước tiến hành

  1. KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA

4.1. Kết quả

4.2. Ý nghĩa thực tiễn

  1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

    Xem thêm xem :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here