Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Truyện Phương Minh Tú

Nguồn: Truyện Phương Minh Tú – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Tìm hiểu thực trạng về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Tìm hiểu công cụ phân tích mạng Network Analyst trong phần mềm ArcMap.

– Tìm hiểu lập trình trong môi trường ArcMap với ngôn ngữ lập trình VB.Net.

Trên nền tảng đó xây dựng các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu hỗ trợ công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa trên địa bàn thành phố.

Kết quả thu được:

– Tiếp cận phương pháp xây dựng công cụ trên hệ thống ArcMap.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ chuyên đề chữa cháy.

– Xây dựng các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu.

Nội dung:

1 MỞ ĐẦU

1.1. Thông tin đề tài và tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2 TỔNG QUAN

2.1. Thông tin về địa bàn nghiên cứu

2.2. Hiện trạng quản lý về PC và CC tại TP.HCM

2.3. Tình hình nghiên cứu

3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Các bài toán phân tích mạng liên quan đến PCCC

3.1.1. Bài toán phân tích tìm đường đi ngắn nhất

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu

3.2.2. Phát triển ứng dụng với công nghệ ArcGIS của ESRI

3.2.2.1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Geodatabase

3.2.2.2. Lập trình trong môi trường ArcMap

4 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ PHẦN MỀM

4.1. Mô hình cơ sở dữ liệu

4.1.1. Các lớp dữ liệu nền

4.1.2. Lớp dữ liệu các điểm cháy

4.1.3. Các lớp dữ liệu hệ thống phòng cháy chữa cháy

4.2. Các công cụ khai thác dữ liệu

4.2.1. Công cụ hiển thị dữ liệu chuyên đề PCCC

4.2.2. Công cụ thêm mới vị trí cháy

4.2.3. Công cụ cập nhật thông tin và xóa vị trí cháy

4.2.4. Công cụ tìm kiếm thông tin các vụ cháy.

4.2.5. Công cụ hỗ trợ công tác tác chiến PC&CC

4.2.6. Công cụ hỗ trợ quy hoạch vị trí trạm chữa cháy

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here