Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm Vinamilk áp dụng trong phạm vi quận Thủ Đức

Tác giả: Lê Thị Dung

Nguồn: Lê Thị Dung – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

 • Tìm hiểu, thu thập dữ liệu về các cửa hàng sữa trên địa bàn quận Thủ Đức.
 • Nghiên cứu các mô hình bán lẻ, phân tích kinh doanh và áp dụng vào tính
 • thị phần của các cửa hàng sữa trong khu vực nghiên cứu.
 • Đặt ra và giải bài toán giả định đầu tƣ.
 • Tìm hiểu lập trình trong môi trƣờng ArcMap với ngôn ngữ lập trình VBA.

Dựa trên nền tảng đó xây dựng các công cụ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu hỗ trợ quản lý thị trƣờng sữa trên địa bàn.

Đề tài đạt đƣợc những kết quả cụ thể nhƣ sau:

 • Tiếp cận môi trƣờng lập trình trong ArcMap.
 • Phân tích kinh doanh và thị trƣờng sữa trong khu vực nghiên cứu.
 • Xây dựng dữ liệu về các cửa hàng sữa trên địa bàn quận Thủ Đức.
 • Xây dựng công cụ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu thu thập.
 • Đặt ra và giải quyết đƣợc bài toán hỗ trợ xây dựng hệ thống bán lẻ.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. TỔNG QUAN

2.1. Tổng quan đối tƣợng nghiên cứu

2.1.1. điể Việt Nam

2.1.2. điể

2.1.3. Công ty Vinamilk

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Vị trí địa lý

2.2.2. Sản xuất nông nghiệp

2.2.3. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

2.2.4. Thương mại – dịch vụ

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1. Hệ thống thông tin địa lý – GIS

2.3.2. Geomaketing

2.4. Các mô hình phân tích

2.4.1. Thống kê không gian

2.4.2. Cơ sở lý thuyết tổ hợp

2.4.3. Thuật toán vét cạn

2.4.4. Phƣơng pháp phân loại Natural Breaks

2.4.5. Mô hình bán lẻ

2.5. Tình hình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu

2.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

2.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

 1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1. Phương pháp nghiên cứu

3.1.1. Quy trình thực hiện

3.1.2. Quy trình xác định hệ số của các trung tâm kinh tế

3.2. Dữ liệu thu thập

3.2.1. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu

3.2.2. Cơ sở dữ liệu

3.3. Lâp trình trong môi trƣờng ArcMap34

 1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ CÔNG CỤ PHẦN MỀM

4.1.Phân tích kinh doanh

4.1.1. Xu hướng phát triển của các cửa hàng

4.1.2. Xác xuất người tiêu dùng lựa chọn khu vực mua hàng

4.1.3. Lập công thức đề xuất để xác định quy mô của các cửa hàng

4.1.4. Phân tích thị phần

4.1.5. Phân nhóm cửa hàng

4.2.Công cụ khai thác dữ liệu

4.2.1. Công cụ hiển thị dữ liệu

4.2.2. Công cụ thêm cửa hàng mới

4.2.3. Công cụ cập nhật thông tin cửa hàng

4.2.4. Công cụ tìm kiếm thông tin cửa hàng

4.3.Bài toán hỗ trợ xây dựng hệ thống bán lẻ

4.3.1. Bài toán

4.3.2. Quy trình xử lý đề xuất

4.3.3. Cơ sở và mô hình toán học

4.3.4. Công cụ hỗ trợ phần mềm

 1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  Xem thêm tại :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here