Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Thế Dũng

Nguồn: Đỗ Thế Dũng – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

  • Tìm hiểu về cuộc sống sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tìm hiểu thực trạng các quán ăn trên địa bàn phường Linh Trung – Thủ Đức khu vực gần trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tìm hiểu công cụ phân tích thống kê Spatial Analysis trên phần mềm ArcMap.
  • Tìm hiểu lập trình trong môi trường ArcMap với ngôn ngữ lập trình VBA.
  • Tìm hiểu lập trình Mobile Web trên di động .

Trên nền tảng đó xây dựng các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và tìm kiếm hỗ trợ sinh viên hoach định cuộc sống trên địa bàn gần trường đại học Nông Lâm thành phố.

Hồ Chí Minh.

Kết quả thu được:

  • Tiếp cận phương pháp xây dựng công cụ trên hệ thống ArcMap
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu hàng quán
  • Xây dựng công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và tìm kiếm

Nội dung:

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2 TỔNG QUAN

2.1. Thông tin về trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thông tin về địa bàn gần trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Tổng quan về lập trình

2.3.1. Tổng quan về phần mềm ArcGIS

2.3.2. Lập trình trong môi trường ArcMap

2.3.3. Lập trình Mobile Web

2.3.3.1. Tổng quan về Mobile Web

2.3.3.2. Vị trí địa lý (Geolocation) và bản đồ trên Mobile Web

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát thông tin sinh viên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

3.1.1. Giới tính, quê quán và tình trạng kinh tế gia đình

3.1.2. Tiền gia đình gửi hàng tháng và tiền sinh viên làm thêm

3.1.3. Bữa ăn hàng ngày của sinh viên

3.2. Thu thập dữ liệu hàng quán

3.2.1. Thu thập thông tin vị trí không gian địa lý hàng quán

3.2.2. Thu thập thông tin về quán ăn

3.3. Một số thống kê cơ bản

3.3.1. Phân tích thống kê không gian hàng quán ăn

3.3.1.1. Giá trị trung bình

3.3.1.2. Tâm trung bình

3.3.1.3. Khoảng cách chuẩn trong không gian

3.3.1.4. Elip độ lệch chuẩn

3.3.1.5. Nguyên tắc và cách thực hiện phân tích thống kê không gian

3.3.2. Phân nhóm dữ liệu không gian hàng quán ăn

3.3.2.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phân nhóm

3.3.2.2. Xác định số nhóm.

3.3.2.3. Các phương pháp phân nhóm

3.3.2.4. Đánh giá kết quả phép phân nhóm

3.3.2.5. Thể hiện phương pháp phân nhóm hàng quán.

4 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

4.1.1. Các lớp dữ liệu nền

4.1.2. Lớp dữ liệu các hàng quán

4.2. Xây dựng ứng dụng cập nhật dữ liệu trên ArcGis – Desktop

4.2.1. Công cụ hiển thị dữ liệu hàng quán

4.2.2. Công cụ thêm mới vị trí hàng quán

4.2.3. Công cụ cập nhật thông tin và xóa vị trí hàng quán

4.2.4. Công cụ tìm kiếm vị trí hàng quán

4.3. Xây dựng trang Web Mobile trên thiết bị di động

4.3.1. Sơ đồ lớp trang Web Mobile

4.3.2. Cài đặt và sử dụng chương trình tạo máy chủ localhost

4.3.3. Giao diện trang Web cho người dùng

4.3.4. Chức năng xác định vị trí hiện tại của thiết bị di động

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Xem thêm tại :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here