Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Lê Tấn Đạt

Nguồn: Nguyễn Lê Tấn Đạt – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập, đa ngành có quy mô và diện tích lớn lên đến 118 hecta. Ứng với định hướng phát triển là một trường đại học đa ngành, một trung tâm giáo dục có chất lượng, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thì việc đẩy mạnh cải tiến hiện trạng cơ sở vật chất là một việc cấp thiết. Hiện nay, trên thế giới việc xây dựng một mô hình 3D thay thế cho bản đồ 2D là việc một bước tiến ứng dụng các công nghệ hiện đại để phục vụ cho công tác xây dựng và quản lý. Xuất phát từ những vấn đề trên đề tài “Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh” được thực hiện. Nguồn dữ liệu ảnh Raster từ Google Earth, các lớp shapefile nền về giảng đường, cư xá, giao thông; các mô hình tòa nhà, giảng đường Sketchup 3D; nguồn dữ liệu cây xanh được thu thập từ quá trình khảo sát thực địa sẽ phục vụ cho công tác xây dựng mô hình 3D. Quá trình thành lập cơ sở dữ liệu, chuyển đổi mô hình 3D giữa các phần mềm, biên tập và thiết kế mô hình sẽ dựa trên các phần mềm của ArcGIS bao gồm ArcCatalog, ArcMap, ArcScene và phần mềm Google Sketchup.

Kết quả của nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình 3D đối với các lớp đối tượng giảng đường, giao thông, cây xanh trên ArcScene giúp nhà trường tốt hơn trong việc quản lý hiện trạng các cơ sở vật chất và có cái nhìn hiện thực hơn trong kiến trúc cũng như cảnh quan không gian của trường từ đó đưa ra các định hướng về quy hoạch trong không gian và quản lý trong tương lai.

Nội dung:

1 MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu về không gian

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu về thời gian:

2 TỔNG QUAN

2.1. Tổng quan về GIS (Geographic Information System)

2.1.1. Định nghĩa GIS

2.1.2. Thành phần của GIS

2.1.3. Mô hình dữ liệu của GIS

2.1.4. Chức năng của GIS

2.2. Tổng quan về ArcGIS

2.3. Tổng quan Google Sketchup

2.4. Tổng quan về 3D GIS

2.4.1. Một số phần mềm 3D GIS

2.4.1.1. Bentley Map

2.4.1.2. MapSite Gis

2.4.1.3. CityEngine

2.4.2. Tình hình ứng dụng 3D GIS và các nghiên cứu liên quan

2.4.2.1. Nghiên cứu trên thế giới

2.4.2.2. Nghiên cứu tại Việt Nam

2.5. Tổng quan trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2.5.1. Lịch sử của Trường

2.5.2. Nhiệm vụ chính

2.5.3. Định hướng phát triển

2.5.4. Đội ngũ, cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ

2.5.5. Điều kiện sinh hoạt và học tập

3 VẬT LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Vật liệu nghiên cứu

3.2. Dữ liệu nghiên cứu

3.3. Phương pháp nghiên cứu

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Đánh giá nguồn dữ liệu đầu vào của khóa luận

4.1.1. Đánh giá dữ liệu shapefile nền trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

4.1.2. Dữ liệu về hệ thống giao thông nội bộ thuộc khuôn viên trường Đại học

Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

4.1.4. Đánh giá dữ liệu về các mô hình 3D trong khuôn viên trường Đại học Nông

Lâm Tp.Hồ Chí Minh

4.2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

4.3. Xây dựng dữ liệu thuộc tính các lớp dữ liệu

4.4. Đăng ký tọa độ và tạo ảnh nền từ Google Earth

4.6. Chuyển đổi shapefile sang dạng Feature Class 3D và mô hình Collada trên

Google Sketchup

4.9. Thiết kế mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh trên ArcScene

4.9.1. Thiết kế mô hình cây xanh 3D trong khuôn viên trường

4.9.2. Thiết kế hệ thống giao thông nội bộ trong khuôn viên trường

4.10. So sánh với các nghiên cứu đã thực hiện

5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here