Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Tuyền

Nguồn: Ngô Thị Ngọc Tuyền – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Phương pháp tiếp cận đề tài là ứng dụng GIS và mô hình thủy động lực học truyền chất MIKE 11 để mô phỏng chất lượng nước lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai. Theo đó, công nghệ GIS được ứng dụng để phân tích số liệu đầu vào cũng như kết quả đầu ra của mô hình; mô hình MIKE 11 mô phỏng lan truyền chất nhằm đánh giá được một cách toàn diện diễn biến về xâm ngập mặn và chất lượng nước trong vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai.

Kết quả đạt được là là xây dựng được bản thông số chất lượng nước của lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai. Kết quả phần nào đánh giá được chất lượng nước của lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai và đưa ra một số biện pháp kiến nghị đề xuất.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU
 2. Tính cấp thiết của đề tài
 3. Mục tiêu tổng quát

III. Nội dungIV. Phạm vi nghiên cứu

 1. TỔNG QUAN
 2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

1.1. Vùng nghiên cứu

1.2. Đặc điểm khí tượng, thủy văn và xâm nhập mặn

1.3. Địa hình và hệ thống sông kênh

1.4. Phân bố dân cư

1.5. Phân bố khu công nghiệp

1.6. Các yếu tố tác động đến chất lượng nước trong lưu vực

 1. Tổng quan hệ thống thông tin địa lí (GIS)

2.1. Định nghĩa.

2.2. Lịch sử phát triển

2.3. Các thành phần chính của GIS

2.4. Mô hình dữ liệu của GIS.

2.5. Chức năng của GIS

2.6. Ứng dụng của GIS

III. Mô hình MIKE 11

3.1. Định nghĩa:

3.2. Mô đun mô hình MIKE11

3.3. Cơ sở lý thuyết mô hình chất lượng nước (AD, ECOLAB)

 1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
 2. Vật liệu. II. Nôi dung và Phương pháp.

2.1. Chương trình tính :

2.2. Nội dung nghiên cứu

III. Phương pháp nghiên cứu:

 1. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
 2. Thời gian mô phỏng và khai thác kết quả
 3. Kết quả mô phỏng chất lượng nước mùa khô năm 2010

2.1. Diễn biến xâm ngập mặn mùa khô năm 2010

2.2. Diễn biến mặn khu vực Nội Đồng

2.3. Diễn biến mặn trên toàn vùng

2.4. Diễn biến chất lượng nước mùa khô năm 2010.

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here