Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Lâm Thanh Sâm

Nguồn: Lâm Thanh Sâm – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai” được thực hiện trong thời gian từ ngày 01/02/2016 đến ngày 15/06/2016 với dữ liệu quan trắc thuộc tỉnh Đồng Nai. Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS dựa trên công nghệ SVG, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PosrgreSQL. Đề tài tiến hành phân tích, thiết kết, xây dựng CSDL và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin về chất lượng nước.

Kết quả thu được:

– Hoàn thành được việc phân tích thiết kế CSDL chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

– Hoàn thành được việc thiết kế các chức năng cũng như giao diện trang WebGIS, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin về chất lượng nước năm 2015.

– Xây dựng thành công WebGIS với các chức năng hiển thị và tìm kiếm thông tin chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, các biểu đồ biến đổi chất lượng nước qua các tháng trong năm. Hỗ trợ việc quản lý tình hình chất lượng nước trong tương lai.

Nội dung:

1 MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1.3 Giới hạn và phạm vi đề tài

2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu tỉnh Đồng Nai

2.1.1 Vị trí địa lý

2.1.2 Điều kiện tự nhiên

 1. Địa hình
 2. Thủy văn
 3. Thổ nhưỡng

2.1.3 Kinh tế

 1. Công nghiệp
 2. Nông nghiệp
 3. Ngư nghiệp

2.2 Tổng quan kiến thức

2.2.1 WebGIS

 1. Khái niệm WebGIS
 2. Cấu trúc WebGIS
 3. Tiềm năng của WebGIS
 4. Các phương thức phát triển của WebGIS

2.2.2 Công nghệ SVG

 1. Tổng quan về SVG
 2. Đặc điểm SVG
 3. Các ứng dụng của SVG

2.2.3 Ngôn ngữ lập trình PHP

2.2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

2.2.5 Các ngôn ngữ bổ trợ

 1. HTML
 2. CSSc. Javarscript
 3. Công nghệ Ajax

2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới ứng dụng WebGIS

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1.1 Phân tích, thiết kế dữ liệu

3.1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.2 Xác định chức năng WebGIS

3.2.1 Chức năng phân quyền truy cập

3.2.2 Chức năng truy vấn dữ liệu

3.2.2 Chức năng hiển thị dữ liệu

3.2.3 Mô tả hoạt động

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Giao diện người dùng

3.3.2 Giao diện tổng quát người quản lý

 1. Giao diện thêm mới điểm quan trắc
 2. Giao diện xóa, sửa điểm quan trắc
 3. Giao diện thêm mới thông tin quan trắc
 4. Giao diện sửa xóa thông tin quan trắc

3.4 Xây dựng trang web

4 KẾT QUẢ

4.1 Giao diện cho người dùng

4.1.1 Giao diện trang chủ

4.1.2 Giao diện trang giới thiệu

4.1.3 Giao diện trang hướng dẫn

4.2 Giao diện cho người quản lý

4.2.1 Giao diện đăng nhập

4.2.2 Giao diện trang quản lý thêm mới

4.2.3 Giao diện trang quản lý

5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trang web demo: http://test.hcmuaf.edu.vn/gis/thanhsam/

Xem thêm tại: 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here