Ước lượng Carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tai huyện Tuy Đức, tỉnh Đawk Nông

Tác giả: Võ Huy
Nguồn: Võ Huy – Bộ môn Tài nguyên và GIS – Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:
Đề tài nghiên cứu “Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông” được tiến hành tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2011.
Đề tài sử dụng ảnh vệ tinh SPOT 5 ở mức 1A, thu nhận năm 2009, qua hiệu chỉnh hình học, tăng cường chất lượng ảnh, loại bỏ vùng không có rừng sau đó tạo ảnh chỉ số thực vật (NDVI).
Trên hiện trường rừng lá rộng thường xanh, đề tài đã tiến hành điều tra 25 ô tiêu chuẩn hình tròn, diện tích ô là 1000m2 ở cả 4 trạng thái rừng. Kế thừa thành quả nghiên cứu của tác giả khác để từ số liệu điều tra đường kính ngang ngực (DBH) theo cấp kính, tính được lượng carbon lưu giữ của mỗi ô.
Xây dựng mối quan hệ hồi quy đa biến giữa trữ lượng carbon lưu giữ với các giá trị phản xạ phổ của ảnh vệ tinh SPOT 5, từ mối quan hệ này thiết lập được mô hình ước lượng trữ lượng carbon của rừng dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh.
Mặc dù kết qủa mô hình ước lượng được xây dựng có độ chính chưa cao, song đề tài đã góp phần ứng dụng và phát triển phương pháp ước lượng và dự báo năng lực hấp thụ carbon của rừng tựu nhiên dựa vào ảnh vệ tinh, làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ lưu giữ carbon của rừng.
Nội dung:
Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài1.2 Mục đích nghiên cứu
1.3 Mục tiêu nghiên cứu:
1.4 Nội dung nghiên cứu
Chương 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan các nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và GIS trong quản lý rừng
2.2. Tình hình trong nước và trên thế giới về nghiên cứu đo tính carbon rừng
Chương 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẬM VỊ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
3.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
Chương 4. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Vật liệu nghiên cứu
4.2 Phương pháp luận và tiếp cận nghiên cứu
4.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể
4.4 Điều tra thực địa
4.5 Phân tích số liệu mẫu và ước lượng carbon
4.6 Mô hình hóa mối quan hệ giữa carbon lưu giữ và trị số của ảnh
4.7 Tạo ảnh chỉ số carbon
4.8 Đánh giá độ chính xác
Chương 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
5.1 Carbon đo tính từ thực địa
5.2 Dữ liệu giá trị ảnh tương ứng với giá trị carbon của các ô mẫu
5.3 Mô hình quan hệ giữa carbon và chỉ số ảnh
5.4 Tạo ảnh carbon
5.5 Đánh giá độ chính xác mô hình Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Xem thêm tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here